Algemene Voorwaarden van Wereldwijd Wi-Fi

handelsmerk van Keepgo Europe, gevestigd te Waalwijk

Keepgo Europe
Torenstraat 8
5142ET Waalwijk
sales@keepgo.nl
+31 (0)40-4015019

Keepgo Europe BV
Registration number: 58252401
VAT number: 852947458B01
IBAN: NL63ABNA0624740633
BIC: ABNANL2A

 1. Algemeen

1.1 Wereldwijd Wi-Fi, een handelsmerk van Keepgo Europe, gevestigd te Waalwijk (KVK-nummer 58252401), wordt in het vervolg van deze overeenkomst aangeduid met ‘Wereldwijd Wi-Fi’.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wereldwijd Wi-Fi. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Wereldwijd Wi-Fi. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Wereldwijd Wi-Fi behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Wereldwijd Wi-Fi erkend.

1.5 Wereldwijd Wi-Fi garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.6 Met ‘afnemer’ wordt in het vervolg bedoeld diegene die bij het sluiten van de overeenkomst deze voorwaarden heeft geaccepteerd.

1.7 Met ‘huurperiode’ wordt in het vervolg bedoeld die periode die door de afnemer in de overeenkomst is opgenomen, startend vanaf de eerste dag van het abonnement (waarmee de ingebruikname van de databundel bedoeld wordt).

 1. Levering en retournering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad draadloze routers (Wereldwijd Wi-Fi) dan wel simkaarten strekt.

2.2 In het kader van de regels van de Wet koop op afstand zal Wereldwijd Wi-Fi bestellingen ten minste binnen 30 dagen accepteren. Indien dit niet mogelijk is (doordat er voor het bestelde geen capaciteit meer is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Wereldwijd Wi-Fi zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Wereldwijd Wi-Fi geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 De afnemer is verplicht na afloop van de overeenkomst (dus na de aangegeven abonnementsperiode) alle ontvangen zaken (waaronder de router inclusief simkaart en alle accessoires die onder verhuur vallen) te retourneren binnen 48 uur. Indien deze termijn wordt overschreden zal per dag een bedrag van € 5,00 in rekening worden gebracht.

2.6 Om de bestelling compleet te maken dient de afnemer (bij huurovereenkomst) een borg te betalen van €150,00. De afnemer geeft Wereldwijd Wi-Fi het recht deze borg vast te houden tot maximaal vier weken na afloop van de overeenkomst. Daarnaast geeft de afnemer Wereldwijd Wi-Fi het recht om alle gemaakte kosten op deze borg in te houden.

 1. Prijzen en dataverbruik

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle kosten die gemaakt worden door oneigenlijk gebruik van de datasimkaart worden doorberekend aan de afnemer. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld:

 • Het gebruik van de datasimkaart in landen, anders dan aangegeven in de overeenkomst.
 • Het gebruik van de datasimkaart voor diensten die niet zijn toegestaan (en aldus is aangemerkt als zodanig in het vervolg van deze algemene voorwaarden, of in de algemene voorwaarden van de betreffende provider)
 • Het gebruik van de datasimkaart boven de aangeschafte bundel (dataverbruik hoger dan de bundel toestaat).
 • Het gebruik van de simkaart voor het voeren van telefoongesprekken of het versturen van SMS-berichten.
 • Het gebruik van de simkaart voor activiteiten die bij wet verboden zijn in het land waarin activiteiten worden uitgevoerd. De kosten van oneigenlijk gebruik zijn op te vragen middels een schriftelijk verzoek naar Wereldwijd Wi-Fi en bedragen ten minste €0,06 per MB en ten hoogste het bedrag dat de betreffende provider aan Wereldwijd Wi-Fi in rekening brengt.

3.4 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het dataverbruik, bijvoorbeeld middels daarvoor geschikte software. Wereldwijd Wi-Fi biedt de afnemer de mogelijkheid om een indicatie van het verbruik op te vragen via de klantenservice, en zal hier binnen redelijke termijn (enkele uren) gehoor aan geven. Aan de verbruiksgegevens kunnen geen rechten worden ontleend en dienen slechts ter indicatie. De verbruiksgegevens kunnen daarnaast vertraagd zijn met enkele uren tot enkele dagen. De uiteindelijke factuur van de betreffende provider is leidend voor het vaststellen van het dataverbruik van de klant.

3.5 Afhankelijk van de provider wordt het dataverbruik afgerond gedurende de verschillende sessies. Wereldwijd Wi-Fi hanteert hiervoor de voorwaarden zoals gesteld door de betreffende provider. Om na te gaan welke provider (en daarmee samenhangend de specifieke algemene voorwaarden) betrekking heeft op de bestelling, kan de afnemer een schriftelijk verzoek indienen bij Wereldwijd Wi-Fi tot inzage in de geldende algemene voorwaarden.

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Wereldwijd Wi-Fi heeft teruggezonden, is de koop (in dit geval van de afgenomen dienst voor het leveren van een mogelijkheid tot draadloos internet op een bepaalde bestemming) een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Wereldwijd Wi-Fi. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt (hierbij wordt in het bijzonder het gebruik van dataverkeer bedoeld), bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Wereldwijd Wi-Fi er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Wereldwijd Wi-Fi aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatstgenoemde diensten, waarbij Wereldwijd Wi-Fi slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

 

 1. Betaling en incassokosten

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wereldwijd Wi-Fi aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Wereldwijd Wi-Fi aangegeven.

5.2 Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.3 Wereldwijd Wi-Fi heeft het recht na in gebreke blijven van tijdige betaling door de afnemer de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen.

5.4 Wereldwijd Wi-Fi heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.5 Wereldwijd Wi-Fi kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Wereldwijd Wi-Fi kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.6 De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Wereldwijd Wi-Fi verschuldigde.

5.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.8 Indien de afnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Wereldwijd Wi-Fi echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 1. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Wereldwijd Wi-Fi, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Wereldwijd Wi-Fi. Wereldwijd Wi-Fi houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

6.2 Wereldwijd Wi-Fi respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Wereldwijd Wi-Fi maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Er zal altijd expliciete toestemming gevraagd worden alvorens we een e-mailadres in onze mailinglijst opnemen.

 

 1. Garantie en conformiteit

7.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Wereldwijd Wi-Fi) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Wereldwijd Wi-Fi. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Wereldwijd Wi-Fi schriftelijk te worden gemeld. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Wereldwijd Wi-Fi gegrond worden bevonden, zal Wereldwijd Wi-Fi naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Wereldwijd Wi-Fi en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Wereldwijd Wi-Fi) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Wereldwijd Wi-Fi gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Wereldwijd Wi-Fi voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Wereldwijd Wi-Fi kan in geen geval garanderen dat de afnemer verzekerd is van internet tijdens de reis. Wereldwijd Wi-Fi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het ontbreken van een internetverbinding tijdens de reis van de afnemer, alsmede gevolgschade of schade die is opgelopen door vooraf gemaakte kosten voor de reis.

7.5 Wereldwijd Wi-Fi is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Wereldwijd Wi-Fi in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Wereldwijd Wi-Fi; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

 1. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt Wereldwijd Wi-Fi zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Wereldwijd Wi-Fi slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Wereldwijd Wi-Fi gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Wereldwijd Wi-Fi kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Wereldwijd Wi-Fi en een consument komt tot stand nadat een bestelling door Wereldwijd Wi-Fi op haalbaarheid is beoordeeld. Pas nadat van Wereldwijd Wi-Fi een bevestigingsemail is ontvangen (en dus niet de bevestigingsemail van de Payment Service Provider betreffende de bevestiging van betaling) komt de overeenkomst tot stand.

9.2 Wereldwijd Wi-Fi behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9.3 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van P2P diensten.

9.4 De afnemer verplicht zich bij verlies, diefstal of schade van/aan een van onderstaande geleverde zaken de volgende schadevergoeding te betalen aan Wereldwijd Wi-Fi:

 • Wereldwijd Wi-Fi: € 75,00
 • Simkaart: € 40,00
 • Adapter: € 5,00 Bij verlies, diefstal of schade van/aan andere geleverde zaken zal conform de vervangingskosten voor Wereldwijd Wi-Fi een passende en dekkende schadevergoeding betaald worden.
 1. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen op de internetsite van Wereldwijd Wi-Fi gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

11.1 Wereldwijd Wi-Fi is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Wereldwijd Wi-Fi alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. In het bijzonder wordt onder overmacht de beschikbaarheid van dataverbindingen bedoeld. Zowel de beschikbaarheid van GRPS, EGDE, UMTS, HSDPA of welke andere dataverbinding dan ook, alsmede de snelheid en de stabiliteit van deze netwerken, kunnen niet door Wereldwijd Wi-Fi worden gegarandeerd. Wereldwijd Wi-Fi is in geen geval aansprakelijk voor beperkingen of tekortkomingen in de dataverbindingen.

11.3 Wereldwijd Wi-Fi behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Wereldwijd Wi-Fi gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Wereldwijd Wi-Fi bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Wereldwijd Wi-Fi is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten door verkeerd aanwenden van de producten.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Wereldwijd Wi-Fi en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s-Hertogenbosch kennis, tenzij Wereldwijd Wi-Fi er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.